Zásady ochrany osobných údajov - Dovozca nábytku

https://www.mangonabytok.sk

O našich zásadách ochrany osobných údajov

Dovozca nábytku sa veľmi stará o Vaše súkromie. Spracúvame teda iba údaje, ktoré potrebujeme na (zlepšenie) našich služieb a s informáciami, ktoré sme o Vás a Vašom využívaní našich služieb nazbierali, narábame opatrne. Vaše údaje nikdy nesprístupňujeme tretím stranám na komerčné účely.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie webovej stránky a služieb poskytovaných spoločnosťou JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o. Dátum účinnosti platnosti týchto podmienok je 10.09.2021, zverejnením novej verzie zaniká platnosť všetkých predchádzajúcich verzií. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké údaje o Vás zhromažďujeme, na čo sa tieto údaje používajú a s kým a za akých podmienok môžu byť tieto údaje zdieľané s tretími stranami. Vysvetlíme vám tiež, ako uchovávame Vaše údaje a ako ich chránime pred zneužitím a aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov, kontaktné údaje nájdete na konci našich zásad ochrany osobných údajov.

O spracovaní údajov

Nižšie si môžete prečítať, ako spracovávame Vaše údaje, kde ich uchovávame (alebo máme uložené), aké bezpečnostné techniky používame a pre koho sú údaje transparentné.

 

Softvér online obchodu

Shopify

Náš internetový obchod je vyvinutý pomocou softvéru Shopify. Osobné údaje, ktoré nám sprístupníte na účely našich služieb, budú zdieľané s touto stranou. Služba Shopify má prístup k Vašim údajom, aby nám mohla poskytnúť (technickú) podporu, Vaše údaje nikdy nepoužije na žiadny iný účel. Spoločnosť Shopify je povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia na základe zmluvy, ktorú sme s nimi uzavreli. Tieto bezpečnostné opatrenia pozostávajú z použitia šifrovania SSL a politiky silných hesiel. Shopify je certifikovaný spracovateľ údajov o kreditných kartách. Služba Shopify používa súbory cookie na zhromažďovanie technických informácií súvisiacich s Vaším používaním softvéru, nezhromažďujú sa a/alebo neukladajú žiadne osobné údaje. Shopify si vyhradzuje právo zdieľať zozbierané údaje v rámci svojej vlastnej skupiny za účelom ďalšieho zlepšovania služby. Služba Shopify berie do úvahy príslušné zákonné doby uchovávania (osobných) údajov. Platí EU/US Privacy Shield, Vaše údaje môžu byť spracované v Spojených štátoch amerických.

Gmail

Používame služby Gmailu pre našu bežnú firemnú e-mailovú prevádzku. Táto strana prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby v maximálnej možnej miere zabránila zneužitiu, strate a poškodeniu Vašich a našich údajov. Gmail nemá prístup k našej poštovej schránke a všetku našu e-mailovú komunikáciu považujeme za dôvernú.

 

Spracovatelia platieb

Mollie

Na spracovanie (časti) platieb v našom internetovom obchode používame platformu Mollie. Mollie spracováva Vaše meno, adresu a údaje o bydlisku a Vaše platobné údaje, ako napríklad číslo Vášho bankového účtu alebo kreditnej karty. Mollie prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. Mollie si vyhradzuje právo použiť Vaše údaje na ďalšie zlepšovanie služby a v tejto súvislosti zdieľať (anonymizované) údaje s tretími stranami. Všetky vyššie uvedené záruky s ohľadom na ochranu vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na časti služieb spoločnosti Mollie, pre ktoré najímajú tretie strany. Mollie neuchováva Vaše údaje dlhšie, ako povoľuje zákon.

Platby Shopify

Na spracovanie platieb v našom internetovom obchode používame platformu platieb Shopify a Mollie. Platby Shopify a Mollie spracuje Vaše meno, adresu a údaje o bydlisku a Vaše platobné údaje, ako napríklad číslo Vášho bankového účtu alebo kreditnej karty. Shopify platby a Mollie má vhodné technické a organizačné opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov. Platby Shopify a Mollie si vyhradzujú právo použiť Vaše údaje na ďalšie zlepšovanie služby a na zdieľanie (anonymných) údajov s tretími stranami v tejto súvislosti. Platby Shopify a Mollie budú zdieľať osobné údaje a informácie o Vašej finančnej situácii s ratingovými agentúrami v prípade žiadosti o odloženú platbu (úverový nástroj). Všetky vyššie uvedené záruky s ohľadom na ochranu Vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na časti platieb Shopify a služieb Mollie, pre ktoré najímajú tretie strany. Platby Shopify a Mollie neuchovávajú Vaše údaje dlhšie, ako je povolené zákonom.

 

Recenzie

WebwinkelKeur 

Recenzie zhromažďujeme prostredníctvom platformy WebwinkelKeur. Ak zanecháte recenziu cez WebwinkelKeur, ste povinný uviesť meno a e-mailovú adresu. WebwinkelKeur s nami zdieľa tieto informácie, aby sme mohli prepojiť recenziu s Vašou objednávkou. WebwinkelKeur zverejňuje aj Vaše meno na svojej vlastnej webovej stránke.

V niektorých prípadoch Vás WebwinkelKeur môže kontaktovať, aby vysvetlil Vašu recenziu. V prípade, že Vás pozveme na zanechanie recenzie, budeme Vaše meno a e-mailovú adresu zdieľať so spoločnosťou WebwinkelKeur. Tieto informácie používajú iba na to, aby Vás pozvali na zanechanie recenzie. WebwinkelKeur prijal primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. WebwinkelKeur si vyhradzuje právo angažovať tretie strany na poskytovanie služby, na čo sme dali povolenie spoločnosti WebwinkelKeur. Všetky vyššie uvedené záruky s ohľadom na ochranu Vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na časti služby, pre ktoré WebwinkelKeur angažuje tretie strany.

 

Preprava a logistika

TOPTRANS EU, a.s.


Keď u nás zadáte objednávku, našou úlohou je doručiť Vám váš balík. Na realizáciu dodávok využívame služby spoločnosti TOPTRANS EU, a.s. Je preto potrebné, aby sme Vaše meno, adresu a údaje o bydlisku zdieľali so spoločnosťou TOPTRANS EU, a.s. Spoločnosť TOPTRANS EU, a.s. používa tieto informácie iba na účely vykonania zmluvy. V prípade, že spoločnosť TOPTRANS EU, a.s. zapojí subdodávateľov, TOPTRANS EU, a.s. sprístupní Vaše údaje aj týmto stranám.

 

Fakturácia a účtovníctvo

MoneyBird

Na evidenciu našej administratívy a účtovníctva využívame služby MoneyBird. Zdieľame Vaše meno, adresu a podrobnosti o bydlisku a podrobnosti týkajúce sa Vašej objednávky. Tieto údaje slúžia na správu predajných faktúr. Vaše osobné údaje sú odosielané a uchovávané chránené, MoneyBird prijal potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím. MoneyBird je viazaný mlčanlivosťou a s Vašimi informáciami bude zaobchádzať dôverne. MoneyBird nepoužíva Vaše osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré sú opísané vyššie.

 

Účel spracovania údajov

Všeobecný účel spracovania

Vaše údaje používame iba na účely našich služieb. To znamená, že účel spracovania vždy priamo súvisí s vami poskytnutou objednávkou. Vaše údaje nepoužívame na (cielený) marketing. Ak s nami zdieľate informácie a my tieto informácie použijeme na to, aby sme vás kontaktovali neskôr – inak ako na Vašu žiadosť – požiadame Vás o výslovné povolenie. Vaše údaje nebudú zdieľané s tretími stranami, s výnimkou dodržiavania účtovných a iných administratívnych povinností. Všetky tieto tretie strany sú dôverné na základe zmluvy medzi nimi a nami alebo prísahy alebo zákonnej povinnosti.

Automaticky zbierané údaje

Údaje, ktoré naša stránka automaticky zhromažďuje, spracovávame s cieľom ďalšieho zlepšovania našich služieb. Tieto údaje (napríklad vaša IP adresa, webový prehliadač a operačný systém) nie sú osobnými údajmi.

Spolupráca s daňovým a trestným vyšetrovaním

V niektorých prípadoch môže mať spoločnosť JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o zákonnú povinnosť zdieľať Vaše údaje v súvislosti s vládnymi daňovými alebo trestnými vyšetrovaniami. V takom prípade sme nútení Vaše údaje zdieľať, no v rámci možností, ktoré nám zákon ponúka, sa tomu postavíme.

Retenčné obdobia

Vaše údaje uchovávame dovtedy, kým ste našim klientom. To znamená, že uchovávame Váš zákaznícky profil, kým neuvediete, že si už neželáte využívať naše služby. Ak nám to oznámite, budeme to považovať aj za žiadosť o zabudnutie. Na základe príslušných administratívnych povinností musíme uchovávať faktúry s Vašimi (osobnými) údajmi, takže tieto údaje budeme uchovávať po dobu trvania príslušnej lehoty. Zamestnanci však už nemajú prístup k Vášmu profilu klienta a dokumentom, ktoré sme pripravili ako odpoveď na Vaše zadanie.

Vaše práva

Na základe platnej slovenskej a európskej legislatívy máte ako dotknutá osoba určité práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spracúvané nami alebo v našom mene. Nižšie vysvetlíme, o aké práva ide a ako ich môžete uplatniť. V zásade, aby sme zabránili zneužitiu, posielame kópie a kópie Vašich údajov iba na Vašu už známu e-mailovú adresu. 

Ak si želáte dostávať údaje na inú e-mailovú adresu alebo napríklad poštou, požiadame Vás, aby ste sa identifikovali. O vybavených žiadostiach vedieme evidenciu, v prípade žiadosti o zabudnutie spravujeme anonymizované údaje. Všetky kópie a kópie údajov dostanete v strojovo čitateľnom formáte údajov, ktorý používame v rámci našich systémov. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov SR, ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje používame nesprávnym spôsobom.

Právo na kontrolu

Vždy máte právo nahliadnuť do údajov, ktoré spracovávame alebo sme spracovávali a ktoré sa týkajú Vašej osoby alebo ich možno spätne vystopovať. V tejto súvislosti môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre záležitosti ochrany osobných údajov. Potom dostanete odpoveď na Vašu žiadosť do 30 dní. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, zašleme Vám na nám známu e-mailovú adresu kópiu všetkých údajov s prehľadom spracovateľov, ktorí tieto údaje majú, s uvedením kategórie, pod ktorou máme tieto údaje uložené.

Právo na opravu

Vždy máte právo na úpravu údajov, ktoré spracovávame alebo sme spracovávali a ktoré sa týkajú Vašej osoby alebo je možné ich spätne vystopovať. V tejto súvislosti môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre záležitosti ochrany osobných údajov. Potom dostanete odpoveď na Vašu žiadosť do 30 dní. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, pošleme Vám potvrdenie o úprave údajov na nám známu e-mailovú adresu.

Právo na obmedzenie spracovania

Vždy máte právo obmedziť údaje, ktoré spracovávame alebo sme spracovávali, ktoré sa týkajú Vašej osoby alebo ktoré je možné spätne vystopovať. V tejto súvislosti môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre záležitosti ochrany osobných údajov. Potom dostanete odpoveď na vašu žiadosť do 30 dní. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, pošleme Vám na nám známu e-mailovú adresu potvrdenie, že údaje nebudú ďalej spracovávané, kým obmedzenie nezrušíte.

Právo na prenosnosť

Vždy máte právo na to, aby údaje, ktoré spracovávame alebo sme spracovávali a ktoré sa týkajú Vašej osoby alebo je možné ich spätne vystopovať, vykonala iná strana. V tejto súvislosti môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre záležitosti ochrany osobných údajov. Potom dostanete odpoveď na Vašu žiadosť do 30 dní. Ak bude Vašej žiadosti vyhovené, zašleme Vám na nám známu e-mailovú adresu kópie alebo kópie všetkých údajov o Vás, ktoré sme spracovali alebo ktoré v našom mene spracovali iní spracovatelia alebo tretie strany. S najväčšou pravdepodobnosťou v takom prípade už nebudeme môcť pokračovať v službe, pretože potom už nie je možné zaručiť bezpečné prepojenie dátových súborov.

Právo namietať a iné práva

V takýchto prípadoch máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o. alebo v jej mene. Ak podáte námietku, okamžite zastavíme spracovanie údajov až do spracovania Vašej námietky. Ak je Vaša námietka oprávnená, vyhotovíme Vám kópie a/alebo kópie údajov, ktoré spracovávame alebo sme ich spracovali, a následne spracovanie natrvalo prerušíme. Máte tiež právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Vaše údaje nespracúvame spôsobom, na ktorý by sa toto právo vzťahovalo. Ak sa domnievate, že je to tak, kontaktujte našu kontaktnú osobu pre záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Cookies

Google Analytics

Cookies sú umiestňované cez našu webovú stránku od americkej spoločnosti Google v rámci služby „Analytics“. Túto službu používame na sledovanie a získavanie správ o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tento spracovateľ môže byť povinný poskytnúť prístup k týmto údajom na základe platných zákonov a predpisov. Zhromažďujeme informácie o Vašom správaní pri surfovaní a tieto údaje zdieľame so spoločnosťou Google. Google dokáže tieto informácie interpretovať v spojení s inými súbormi údajov a sledovať tak Váš pohyb na internete. Google používa tieto informácie okrem iného na ponúkanie cielených reklám (Adwords) a iných služieb a produktov Google.

Cookies tretích strán

V prípade, že softvérové ​​riešenia od tretích strán používajú súbory cookie, je to uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.


Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Na tejto stránke však vždy nájdete najnovšiu verziu. Ak budú mať nové zásady ochrany osobných údajov dôsledky na spôsob, akým spracovávame už zhromaždené údaje, ktoré sa vás týkajú, budeme Vás o tom informovať e-mailom.


Kontaktné údaje

Dovozca nábytku

JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o.

M.R. Štefánika 1836/71

927 01 Šaľa

Slovensko

T 0911 194 776
E info@mangonabytok.sk