Reklamácia tovaru

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno:   
Ulica a číslo:  
Mesto:  
PSČ:  
IČO:  
DIČ/IČ DPH:  
Telefón:  
E-Mail:  

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:  
 Ulica a číslo:  
 Mesto:  
 PSČ:  
 Telefón:  
 E-Mail:  

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: 

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  
Zo dňa:  
Číslo faktúry:  
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):  

 

Dôvody reklamácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ...................................... Dňa ..........................

 

 

 

....................................

Meno priezvisko

(podpis)

 

 

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku

 

 

Od 15. februára 2016 budú môcť spotrebitelia v EÚ podávať sťažnosti aj prostredníctvom platformy ODR Európskej komisie, ktorú nájdete na http://ec.europa .eu/odr. Ak vaša sťažnosť nie je napriek tomu, že sa vybavuje inde, môžete svoju sťažnosť podať prostredníctvom platformy Európskej únie.“