Royalty

Všetky autorské práva a iné práva (duševného vlastníctva) k mangonabytok.sk a jej obsahu patria výlučne mangonabytok.sk

To platí výslovne aj pre technické aspekty webovej stránky, zdrojový kód, texty a obrázky (fotografie a logá) a celkový vzhľad a vzhľad webovej stránky.

Pokiaľ ide o prevzatie webovej stránky alebo jej častí, vrátane textu a obrázkov, od mangonabytok.sk, mangonabytok.sk si výslovne vyhradzuje všetky (kopírovacie) práva.
To platí aj pre akékoľvek iné použitie alebo akvizíciu tretími stranami s náležitým dodržiavaním (autorských) zákonných obmedzení.
Ak chce časť prevziať tretia osoba, vždy je potrebný predchádzajúci písomný súhlas. Okrem toho, ak mangonabytok.sk písomne ​​potvrdí, že si želá udeliť súhlas, môže k tomu pripojiť podmienky a požadovať za to náhradu.

Akákoľvek forma rozmnožovania, publikovania alebo iného použitia je povolená len po písomnej dohode s mangonabytok.sk, ako je uvedené vyššie.